Photos of 부산대


https://scontent-amt2-1.cdninstagram.com/vp/410c52bda06d2a003105ad024c4fa432/5DC77998/t51.2885-15/e35/c0.135.1080.1080a/s320x320/67038574_118718812492456_8858275274016716169_n.jpg?_nc_ht=scontent-amt2-1.cdninstagram.com

Comment from :


덕복기 6개삿뉴데 벌써3개남아따ㅇㅅㅇ

38 Seconds ago

https://scontent-amt2-1.cdninstagram.com/vp/8c583c260ea6c880cce25f218a34c4fe/5DB8D345/t51.2885-15/e35/s320x320/65830841_940330056328276_9125855689696303187_n.jpg?_nc_ht=scontent-amt2-1.cdninstagram.com

Comment from :


57 Seconds ago

https://scontent-amt2-1.cdninstagram.com/vp/800c497a5b21a1289855d933c4e8585a/5DE635BB/t51.2885-15/e35/c0.76.1440.1440/s320x320/66921448_464966924235830_7138161804961031535_n.jpg?_nc_ht=scontent-amt2-1.cdninstagram.com

Comment from :


이제 술은 절레절레

2 Minutes ago

https://scontent-amt2-1.cdninstagram.com/vp/1916a18944ea227612897b20ed4e6242/5DADF962/t51.2885-15/e35/s320x320/66833313_174221776942635_5532462817216091756_n.jpg?_nc_ht=scontent-amt2-1.cdninstagram.com

Comment from :


💕

3 Minutes ago

https://scontent-amt2-1.cdninstagram.com/vp/7a94a6e2629e8d6a1e4ce21f443179f3/5DAFB500/t51.2885-15/e35/c0.135.1080.1080a/s320x320/66873182_447918486048310_8908295645911375761_n.jpg?_nc_ht=scontent-amt2-1.cdninstagram.com

Comment from :


당근없눈쫄면ㅇㅅㅇ

3 Minutes ago

https://scontent-amt2-1.cdninstagram.com/vp/2ae42808244df3f5b44319ba41431021/5DE7DD67/t51.2885-15/e35/s320x320/67507660_394999178041585_5297406236856267973_n.jpg?_nc_ht=scontent-amt2-1.cdninstagram.com

Comment from :


고닥교 가서 애들이랑 모여서 놀고시품

7 Minutes ago

https://scontent-amt2-1.cdninstagram.com/vp/8bd9649237aae388821134f7d3a44951/5DD22B94/t51.2885-15/e35/c0.135.1080.1080a/s320x320/67005362_451076045714228_9145925973802939879_n.jpg?_nc_ht=scontent-amt2-1.cdninstagram.com

Comment from :


7 Minutes ago

https://scontent-amt2-1.cdninstagram.com/vp/f04ea58140acb35e8cf06e67383aaa7f/5DD2BF2D/t51.2885-15/e35/c0.135.1080.1080a/s320x320/66111551_2247381118834468_1976501110393554761_n.jpg?_nc_ht=scontent-amt2-1.cdninstagram.com

Comment from :


10 Minutes ago

https://scontent-amt2-1.cdninstagram.com/vp/9b9b91a48563c62a4c4977f6ee1fb0b2/5DD1E224/t51.2885-15/e35/s320x320/66430227_2377786819167195_4260603094626856910_n.jpg?_nc_ht=scontent-amt2-1.cdninstagram.com

Comment from :


13 Minutes ago

https://scontent-amt2-1.cdninstagram.com/vp/03b7b597933f5d10207b99291bb2f8a5/5DB61265/t51.2885-15/e35/s320x320/66149542_2294989604089246_7158969968783877298_n.jpg?_nc_ht=scontent-amt2-1.cdninstagram.com

Comment from :


룸룸

17 Minutes ago

https://scontent-amt2-1.cdninstagram.com/vp/63207482a7ba4fb2a3b4697d806f1358/5D36ABA5/t51.2885-15/e35/s320x320/66423324_435259040404120_4509559100518516785_n.jpg?_nc_ht=scontent-amt2-1.cdninstagram.com

Comment from :


18 Minutes ago

https://scontent-amt2-1.cdninstagram.com/vp/07115bca6dd671f636eb84b020a35f4f/5DAF75F5/t51.2885-15/e35/s320x320/67580582_2381670262086880_1703060560654134484_n.jpg?_nc_ht=scontent-amt2-1.cdninstagram.com

Comment from :


7/21 일욜 리얼토익 숙제랑 모의테스트 인증 난왜 알씨보다 엘씨가 더어려울까아......엘씨 파트 원조차 너무 어렵다ㅜ생소가 단어가 많아 정말ㅠㅠ 시험전까지 꼭외워가야지!! #리얼토익 #명진쌤 #엘쌤 #부산대파고다 #토익공부 #숙제인증 #파고다부산대 #부산대토익 #부산외대토익 #토익 #부산토익 #동서대 #동아대 #동의대 #부산대 #가톨릭대 #부산외대 #경성대 #경상대 #해양대 #부산카톨릭대 #부경대 #서면토익 #경성대토익 #파고다

18 Minutes ago

https://scontent-amt2-1.cdninstagram.com/vp/22b79966898efdf1dfe5b45f78fd1f1d/5DB8C62E/t51.2885-15/e35/s320x320/66773667_202346937413835_1076264228109019669_n.jpg?_nc_ht=scontent-amt2-1.cdninstagram.com

Comment from :


안자는 싸뢈⁉️

19 Minutes ago

https://scontent-amt2-1.cdninstagram.com/vp/1da241952db1455a6d74951cc62a61a9/5DCB97EE/t51.2885-15/e35/s320x320/66231915_130052881577313_6444989784652336632_n.jpg?_nc_ht=scontent-amt2-1.cdninstagram.com

Comment from :


샷발 🔫 아주조하 역시 술은 조금 피시는 오랭오

19 Minutes ago

https://scontent-amt2-1.cdninstagram.com/vp/039962ff2a2e2a4166dca5926306355f/5DB1F5E9/t51.2885-15/e35/s320x320/66657745_695128154292569_5043948241814144193_n.jpg?_nc_ht=scontent-amt2-1.cdninstagram.com

Comment from :


기장 나들이 ~>>💗

22 Minutes ago

https://scontent-amt2-1.cdninstagram.com/vp/e7a3670bbee9bd821ed718b1bd69b1e8/5DEA681D/t51.2885-15/e35/s320x320/67654478_393717831281615_6477247301215643078_n.jpg?_nc_ht=scontent-amt2-1.cdninstagram.com

Comment from :


2019.07.21 9시간 채우기까지 9분 남아서 남은 거 더 할까 생각했는데 아예 1강 더 듣는거 아니고서야 몇 분 더 들어봤자 보여주기식 공부일 뿐이지 내 학습에 별 도움될 거 같지 않아서 얼른 짐싸서 집왔당..집 최고... (이상 공부 더 하기 싫은 사람의 핑계였습니다...🤣)

23 Minutes ago

https://scontent-amt2-1.cdninstagram.com/vp/48f376e5ffadfafe1022cccd7da1b54a/5DB3CC6F/t51.2885-15/e35/c1.0.1438.1438a/s320x320/66452411_757139354703991_5386021293874424330_n.jpg?_nc_ht=scontent-amt2-1.cdninstagram.com

Comment from :


🤪

24 Minutes ago

https://scontent-amt2-1.cdninstagram.com/vp/ac93f8d6f9552aef533c1876dbb21879/5DB6D53A/t51.2885-15/e35/c0.0.718.718a/s320x320/65964883_145346986529607_8498919339556174976_n.jpg?_nc_ht=scontent-amt2-1.cdninstagram.com

Comment from :


게임만 하면 같은팀 애들이 접으래..

24 Minutes ago

https://scontent-amt2-1.cdninstagram.com/vp/575ec1aac2a36558cad795bbf78cb196/5DE883A2/t51.2885-15/e35/s320x320/67483396_817504411985324_2779038486072066795_n.jpg?_nc_ht=scontent-amt2-1.cdninstagram.com

Comment from :


25 Minutes ago

https://scontent-amt2-1.cdninstagram.com/vp/6e8bf904f0cf94bdf68b9fb7c669c021/5DCA1B3C/t51.2885-15/e35/s320x320/67348978_176252933398851_270715735255085114_n.jpg?_nc_ht=scontent-amt2-1.cdninstagram.com

Comment from :


4 = 🦀 , 4 ≠ 🦀

26 Minutes ago